Handelsbetingelser ved køb af produkter og ydelser hos OceanSoul. 

Betingelser for at deltage I Ferierejser/Camps/Online Yoga mv. for OceanSoul


Dette gør sig gældende for de aktiviteter der tilbydes igennem OceanSoul. For aktiviteter i samsarbejde med Spies Rejser gør deres betingelser sig gældende. 

Det følgende, gør sig gældende for OceanSoul (OceanSoul.info), Oceansouls-relaterede sider, apps, produkter, kommunikation, services, rejser, camps både kitesurfing, yoga, online yoga mm.

 

Bestemmelserne som fremgår i det følgende, er udarbejdet i overensstemmelse med dansk samt europæisk lovgivning.

 

Betingelser

Tilmeldingen til en rejse kan ske igennem rejsearrangørens hjemmeside eller via. vores e-mail. Tilmeldingen, oplysningerne, samt vilkår for rejsen, pris mv. er bindende for både rejsebureauet samt kunden, når depositum eller rejsens fulde beløb er blevet rettidigt indbetalt. Ved indbetaling af enten depositum eller fulde beløb har kunden accepteret rejsens betingelser samt vilkår for rejsen.

 

Børn og unge 15-17 år som ønsker at rejse uden en voksen ledsager skal ved tilmelding og køb af rejsen vedlægge en fuldmagt fra forældre/værge om, at de har tilladelse til at tage med på rejsen. Børn under 15 år må ikke rejse uden en voksen ledsager på minimum 18 år.  

 

Det er udelukkende den rejsenes ansvar at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det er en forpligtigelse at gøre rejsebureauet opmærksom på eventuelle fejl så snart de bliver opdaget. Ændring af disse kan medføre gebyrer eller en ny bestilling.

 

Rejsens pris

 

Rejsens pris inkluderer hvad der oplyses som være inkluderende for den givende rejse på hjemmesiden.

 

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignede er ikke inkluderet i rejsens pris. Det er den rejsenes eget ansvar at have styr på dette.
Særlige faciliteter på rejserne så som opbevaring, transport, leje af sportsudstyr, internetadgang mm kan medføre en ekstra betaling.

 

Betaling og prisændringer

Rejsens depositum betales igennem hjemmesiden og det resterende beløb betales via bankoverførsel til OceanSouls firmakonto. Det er også muligt at betale det fulde beløb, inkl. depositum via bankoverførsel. Dette skal dog ske efter aftale med rejsebureauet. På hjemmesiden kan der betales med dankort. Ved betaling via. Bankoverførsel skal kunden huske at betalingsdatoen skal overholdes, idet det kan tage flere bankdage, før OceanSoul modtager betalingen. Fristerne for betaling fremgår på hjemmesiden under rejsens opslag samt der vil blive sendt en påmindelse ud på mail en uge inden sidste frist for det resterende beløb. Bestillingsbekræftelse tilsendes kunden, når rejsebureauet har modtaget indbetalingen af depositum. Ønskes der en faktura skal kunden gøre opmærksom på dette. Det resterende beløb skal betales minimum én måned før rejsen afholdes medmindre den bestilles tættere på afrejse dato.

Bliver pengene sendt fra en udenlandsk konto er det afsender som står for betaling af hele gebyret/beløbet for en udenlandsoverførsel.

 

Ved tilmelding senere end 30 dage før afrejsedag skal det fylde beløb på rejsen straks betales.

 

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.

Automatisk annullering: Rejser, hvor betaling i henhold til bestillingen ikke er rejsebureauet rettidigt i hænde, annulleres rejsen automatisk uden forudgående varsel.  

 

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter samt valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig retten til at kunne foretage prisændringer helt indtil afrejsedagen. Dette er dog kun prisændringer og prisstigninger grundet øgede udgifter bl.a. ved en stigning af brændstofs priser, skatter, afgifter, gebyrer eller valutakurser som er anvendt til at beregne prisen for den pågældende rejse. Dette gælder også selvom rejsens fulde beløb, er betalt.

Hvis benzinpriserne eksempelvis stiger kr. 5kr.-/litteren, forhøjes rejsens pris tilsvarende.

 

Hvis prisen forhøjes med mere end 8% er kunden berettiget til at annullere rejsen og det fulde beløb vil blive refunderet. Dog er det en forudsætning, at den rejsende skal informere rejsebureauet om dette umiddelbart efter at kunden har fået informationerne om prisforhøjelsen. Hvis denne information ikke bliver givet rejsebureauet rettidigt, betragtes det som en accept fra den rejsende.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den oplyste e-mailadresse.

 

Ændring og afbestilling inden afrejse

 

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om rejsen hvis antallet af tilmeldte personer er lavere end 75%. I tilfælde af dette underretter rejsearrangøren den rejsende om dette senest 14 dage inden rejsens begyndelse.    

 

Yderligere kan rejsearrangøren opsige aftalen om en rejse/camp, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige samt ekstraordinere omstændigheder.

 

 I tilfælde af at dette skulle ske har kunden krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb der er betalt i forbindelse med aftalen (den købte rejse) senest 14 dage efter opsigelsen.

 

Ændringer eller aflysninger fra kundens side

Hvis den rejsende efter betaling af depositum eller rejsens fulde pris ønsker at foretage ændringer som omfatter bl.a. ændring af navn, ændring af hotel, ønske om alene værelse, rejsedeltagere etc. og rejsearrangøren bekræfter det er muligt at ændre dette gælder følgende regler:

 

Ved navneændringer på rejsen opkræves et administrationsgebyr på 500,-, ved stavefejl er denne opkrævning på 300,-.   

Omkostninger ved andre ændringer oplyses hvis dette er en nødvendighed.

 

Ændringsgebyret indbetales samtidigt at ændringen skal foretages. Ændringer som vedrører det overstående som oplyses senere end 60 dage før rejsedagen anses som afbestilling og bestilling af en ny rejse.

 

Ønsker du at afbestille din rejse skal du straks kontakte OceanSoul på mail.

 

Vedrørende afbestilling.

Det er ikke muligt at få depositum tilbage. Dog kan navnet ændres mod et gebyr. Det resterende beløb tilbage betales kun hvis rejsen ikke har kunne gennemføres grundet eksterne faktorer.

Eksterne faktorer indebærer f.eks. at Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

 

Ønske om enkeltværelse på rejsen skal oplyses og betales ved tilmelding og kan ikke ændres.

 

Har kunden et ønske om at overdrage rejsen til en anden part. Er det en forudsætning, at denne opfylder alle betingelserne i aftalen. Dette skal ske senest 7 dage inden rejsens begyndelse. Ændring gebyret er 500,-. Ved overdragelse af rejsen hæfter begge for betaling af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterede omkostninger, som følge af overdragelsen.

 

Forsikringer

Det er den rejsendes egen pligt at tegne en rejse- samt afbestillingsforsikringen inden rejsens start. Denne forsikring skal dække udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom. Deltager du i kitesurfing under rejsen skal du være sikker på at din rejseforsikring dækker dette. Yderligere anbefaler vi en afbestillingsforsikring samt en forsikring som dækker deltagernes personlige ejendele samt udstyr.  

Der er et krav om at rejseforsikringen skal dække tilstrækkelig sygeforsikring i henhold til reglerne i oprindelseslandet. Deltagerne forstår at, OceanSoul ikke inkluderer nogen form for forsikring i de udbudte rejser. Det er deltagerens eget ansvar og står selv for de fulde omkostninger ved en enhver form for sygdom, tilskadekomst samt hjemsendelse.

 

Hvis en deltager forlader rejsen tidligere end planlagt af hvilken som helst grund, herunder men ikke begrænset til; sygdom, skade, personlige årsager eller efter anbefaling/bestilling fra guiden vil der ikke blive givet nogen refusion. Andre ydelser der er købt i forbindelse med rejsen refunderes således heller ikke.

 

Det påhviler på den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri. Det er ikke muligt for OceanSoul at fremskaffe politirapport, lægeerklæring eller lignende, hverken under eller efter rejsen.

 

Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse.
OceanSoul er forpligtiget til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med det angivende på hjemmesiden. Arrangørens forpligtigelse gælder alle ydelser som fremgår i aftalen. Det er dog muligt for rejsearrangør at ændre i dette inden rejsen påbegyndes såfremt at de rejsende er blevet informeret om ændringerne inden rejsens påbegyndelse.

Såfremt der mellem rejsebureauet og kunden er blevet indgået særlige aftaler som afviger herfra skal disse kunne dokumenteres klart.

Rejsebureauet har ret til at foretager ændringer i rejsen som kan betegnes som bagatelagtige.

Mangler ved rejsen

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren.

 

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Yderligere har rejsearrangøren ret til ansvarsfrit aflyse program første udflugter såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. For OceanSoul er mindstetallet for gennemførelse af en udflugt 10 personer.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på destinationen afviger fra det sædvanelige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.   

 

Ønsker den rejsende at påberåbe en mangel skal dette ske snarest muligt efter denne mangel er blevet konstateret.

 

Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt. Det er ikke muligt at få refunderet aktiviteter som ikke har været mulige at afholde grundet vejrforhold. Som bl.a. udendørs yoga, kitesurfing, andet vandsport, udflugter mm.

Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, dog med en hensyntagen til de lokale forhold og manglens karakter, kan den rejsende hæve aftalen af pakkerejsen.

Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes, 1) den rejsendes egne forhold, 2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller 3) uundgåelige og ekstra ordinære omstændigheder. 4) pludselige politiske eller retslige beslutninger som f.eks. ændringer af tilladelse til luftrummet, annullering af start -eller landingstilladelse eller afværge indrejsebestemmelser, selvom rejsearrangøren havde truffet alle rimelige forholdsregler.

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af de ovenfor anførte forhold.

Alle ankomsttider, der er angivet på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidig er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer eller hotellernes hjemmesider.

Såfremt de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. På rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.

Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Den rejsendes pligter og ansvar

Gæsten er forpligtiget til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse som rejsebureauet eller dennes repræsentant eller samarbejdspartnere fastsætter.

Gæsten skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transport samt ophold. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejsen må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Det påhviler endvidere den rejsende at orientere sig om eventuelle indrejseformaliteter forud for eller under selve rejsen. 

 

 Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere og indehavere af dansk fremmedpas skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Vær opmærksom på, at en del lande kræver, at passet er gyldigt op til 6 måneder efter hjemkomst til Danmark (Her i blandt Tyrkiet.

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes, mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, medmindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsearrangøren.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejsearrangørernes lokale repræsentant om eventuelle ændringer i tidspunkter også vedrørende hjemrejse.

 

Rejsearrangørens bistand

Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning, opkræver rejsearrangøren et særligt gebyr på minimum 500kr., som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

 Du står selv for at betale fragtomkostninger og eventuelle afgifter. Prisen afhænger af effektens størrelse, hvor effekten er glemt, og hvortil effekten skal sendes. Minimumsprisen er 800 kr. Du efterlyser effekten ved at sende en detaljeret beskrivelse til OceanSoul på mail.

Rejsebureauet vil håndtere deltagernes bagage og personlige ejendele med den største omhu, men står ikke til ansvar for tab, beskadigelse, tyveri eller forsinket levering af bagagen eller personlige ejendele.

Billede og video materiale

 

Video samt fotomateriale som er lavet under camps, undervisning mm. Kan blive brugt i forbindelse med fremtidige kampagner, visuel information samt markedsføringsmateriale, relateret til OceanSoul. Hvis du som deltager, ikke ønsker at medvirke bedes du sende en mail inden campens start med en erklæring på dette til OceanSouls mail.

 

Deltagelse i alle aktiviteter på rejsen er på deltagerens eget ansvar. Og ingen instruktører står til ansvar for eventuelle skader.

Ved sygdom eller andre omstændigheder kan undervisningen samt opholdet faciliteters af andre end de andre oplyste rejseledere samt instruktører.  

 

Afvikling af rejsen

 

OceanSoul tager intet ansvar for hvilke forhold eller hvornår den rejsende ønsker at kitesurfe. Alt er på eget ansvar. OceanSouls guider og instruktører er ikke forpligtet til at udføre førstehjælp eller medicinsk behandling under alle omstændigheder.

 

Den rejsende accepterer hermed at have læst og forstået disse vilkår og betingelser ved at acceptere dem elektronisk.

 

Håndtering af persondata

OceanSoul anvender de oplysninger du deler ved tilmelding. Dine personoplysninger anvendes så vi kan gennemføre vores rejseaftale med dig, administrere din rejse, kundeservice, udvikling af tjenester og service samt for at opfylde lovkrav. Vi anvender også dine personoplysninger til markedsføring mv. i forbindelse med din rejse. Hvis det er relevant, leverer vi personoplysninger til vores samarbejdspartnere dette er bl.a. hoteller samt transport.   

Dine rettigheder

Du giver samtykke til vores håndtering af personoplysninger, når du benytter en af vores tjenester på OceanSoul.info, ved kontakt med vores rejsekonsulenter eller hos en repræsentant eller rejsearrangør. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, få information om hvilke oplysninger vi har gemt om dig og ret til at anmode om, at vi sletter, supplerer eller retter oplysninger om dig. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses til bestemte formål. Dette skal ske via. E-mail kommunikation.

 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette de personoplysninger og ophøre med den behandling, som er omfattet af samtykket. Det kan ske, at den samme personoplysning behandles både i forbindelse med udførelsen af rejseaftalen, specifikt pga. et samtykke, og fordi oplysningen er nødvendig for at opfylde andre juridiske forpligtelser. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber, kan personoplysningen alligevel findes hos os til andre formål.

 

Ejer af rejsen

Den person, der står som passager nummer 1 på rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse eller korrespondance fra os angående rejsen, vil ske til denne person.  Bestiller en person flere rejser, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter/bestillingsbekræftelser.

 

Når du giver personoplysninger til os, eller vi indsamler personoplysningerne fra dig, vil oplysninger blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Vedrørende abonnement samt deltagelse i Online Yoga

Det følgende gør sig gældende ved deltagelse i OceanSouls og YogaWinnis online yoga. Ved at tilmelde dig online yoga igennem OceanSouls hjemmeside accepterer du disse betingelser.

Du skal være fyldt minimum 18 år, for at blive abonnement hos OceanSoul. Ved at tilmelde dig/give en ordrebekræftelse står du inde for at alle oplyste oplysninger er korrekte, samt at du er over 18 år samt autoriseret bruger af det anvendte kreditkort. Yderligere accepterer du at der er tilstrækkelige midler på kortet til at dække dette køb samt månedlige hævninger ifølge abonnementet indtil/hvis dette opsiges.

Det fremgår af OceanSouls hjemmeside hvilke produkt/ydelse du har købt samt hvad dette køb indebærer. Online yogaabonnementet indebærer at der hver uge sendes minimum én live time. Yderligere tilføjes der løbene nye videoer til biblioteket som abonnenten kan se igen og igen. Et medlemskab er uden binding og koster 149,- om mdr. For at tilgå et abonnement og derved onlineydelserne skal du oprette en konto hvor du i den forbindelse skal angive personlige oplysninger. Dine oplysninger anvendes kun til at kunne afvikle dine bestillinger samt evt. til markedsføring internt i OceanSoul. Du kan læse mere om vores håndtering af persondata længere oppe.

Abonnementet på OceanSoul er personligt og det er ikke tilladt at dele login med en tredjepart. Ved at tegne et abonnement er du også indforstået med at OceanSoul til en hver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til OceanSouls, såfremt de angivende betingelser ikke bliver overholdt.

Betalingen går igennem betalingstjenesten Stripe og ved oprettelse/betaling accepterer du at denne tjeneste indsamler dine betalingsoplysninger. Betalingen for et abonnement sker forud og automatisk forud for hver periode indtil du aktivt opsiger dit abonnement.

Har du vundet et medlemskab i en konkurrence, fået en gratis prøveperiode eller andet igennem OceanSoul, skal du også selv aktivt opsige dit abonnement, selv efter den gratis periode er stoppet.     

Du kan altid opsige dit abonnement. Du vil stadig have adgang til biblioteket og live timerne i den periode du har betalt for. Du kan opsige dit abonnement ved at tilgå din konto på OceanSouls hjemmeside.

Prisen på abonnementet fremgår på OceanSouls hjemmeside. Betalingen kan ske med betalingskort igennem det online betalingssystem.

Ved betalingsmisligholdelse er det muligt for OceanSoul at stoppe dit abonnement og det er på inden måde tilladt at dele, kopiere eller videresælge adgang til digitale produkter til tredje part.  

Ved køb af et online abonnement har du 14 dages fuld returret hvis du ikke har brugt servicen. Hvis du har anvendt vores service frafalder reurretten. Ønsker du at gøre brug af denne så henvend dig på OceanSouls e-mailadresse.

OceanSoul bestræber sig på at give sine brugere den bedste oplevelse. Dog er det ikke muligt at garantere, at webstedet aldrig har problemer og fungerer fejlfrit. Vi hos OceanSoul kan derfor ikke holdes ansvarlige for eventuelle mangler eller perioder hvor websiden ikke virker eller der opstår mangler. Hvis fejlene skyldes brugerens egne kår så som dårlig internetforbindelse mm. Er det heller ikke OceanSouls ansvar.

Alt yoga foregår på eget ansvar og vi anbefaler dig at få et sundhedstjek hos din læge inden start for at være sikker på at du både fysisk samt mentalt er egnet til at dyrke yoga.

OceanSoul kan på intet tidspunkt drages til ansvar for abonnentens helbred, skader, skavanker mm. I forbindelse med eller som følge af undervisningen hos OceanSoul. Alt deltagelse foregår på eget ansvar.